Regulamin i RODO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSLATORSKICH

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Biuro Tłumaczeń Joanna Szajda świadczy usługi tłumaczeń pisemnych, ustnych, zwykłych, uwierzytelnionych i specjalistycznych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki.

1.2. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi usługi tłumaczeniowej najwyższej jakości, pełnego zaangażowania na rzecz wykonania przekładu zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką, dostarczenia translatu w uzgodnionym terminie i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, faktów i okoliczności, z którymi zapoznało się w związku z wykonywanym tłumaczeniem pisemnym lub ustnym.

1.3. W celu uzyskania spójności terminologicznej i najwyższej jakości przekładu pisemnego, Klient dostarczy Tłumaczowi wszelkie materiały (np. glosariusze, listy terminologiczne, objaśnienia skrótów itp.) które mogą przyspieszyć i ułatwić mu pracę i pozwolą zachować wewnętrzną, specyficzną nomenklaturę danej firmy lub branży. Klient wskaże także kompetentną osobę, która będzie pozostawała do dyspozycji Tłumacza w razie dodatkowych pytań natury merytorycznej.

1.4. W celu wykonania najwyższej jakości usługi tłumaczenia ustnego, Klient niezwłocznie przekaże Tłumaczowi wszelkie informacje o charakterze i tematyce spotkania (np. program, teksty przemówień, nazwiska prelegentów itp.), aby mógł on należycie przygotować się do tłumaczenia. Klient wskaże także kompetentną osobę, która będzie pozostawała do dyspozycji Tłumacza w razie dodatkowych pytań natury organizacyjnej.

§ 2. Wstępna wycena tłumaczenia:

2.1. Klient otrzymuje bezpłatną wycenę tłumaczenia po przesłaniu tekstu drogą mailową lub za pomocą gotowego formularza do darmowej wyceny, znajdującego się na naszej stronie internetowej Biura Tłumaczeń. Otrzymanie wyceny tłumaczenia nie zobowiązuje Klienta do złożenia zlecenia.

2.2. Biuro Tłumaczeń dokonuje wstępnej wyceny tłumaczenia na podstawie tekstu źródłowego. Ostateczna cena tłumaczenia wyliczana jest jednak zawsze na podstawie gotowego tłumaczenia, dlatego może ona nieznacznie odbiegać od kwoty podanej we wstępnej wycenie (+/- 10 proc.).

2.3. Za moment ostatecznego potwierdzenia zlecenia uznaje się datę i godzinę wpłynięcia uzgodnionej opłaty za tłumaczenie lub przesłania przez Klienta potwierdzenia przelewu całej uzgodnionej kwoty.

§ 3. Zasady wyliczania ostatecznej ceny za tłumaczenia pisemne:

3.1. Ostateczna cena tłumaczenia pisemnego wyliczana jest na podstawie ilości znaków ze spacjami w tekście przetłumaczonym:

 • 1 strona tłumaczenia zwykłego = 1800 znaków ze spacjami
 • 1 strona tłumaczenia uwierzytelnionego (tzw. "przysięgłego") = 1125 znaków ze spacjami

3.2. W przypadku dokumentów standardowych obowiązują ceny minimalne wymienione w cenniku, niezależnie od ilości znaków ze spacjami w tekście przetłumaczonym.

3.3. Tłumaczenie pisemne może zostać wykonane w trybie standardowym lub ekspresowym.

 • Tryb standardowy = powyżej 48 h od chwili przyjęcia zlecenia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
 • Tryb ekspresowy = w dniu przyjęcia zlecenia lub w ciągu 48 h od chwili przyjęcia zlecenia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Po zapoznaniu się z ilością tekstu tłumacz poinformuje Klienta o możliwości zastosowania trybu ekspresowego i wspólnie ustali termin dostarczenia tłumaczenia.
 • Bieg trybu tłumaczenia rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia potwierdzenia płatności dokonanej przez Klienta (patrz § 5. , pkt 5.1.).

3.4. Z wyjątkiem tłumaczeń uwierzytelnionych oraz dokumentów standardowych wymienionych w cenniku Biuro Tłumaczeń nie praktykuje naliczania stawki całościowej za każdą kolejną rozpoczętą stronę - Klient płaci wówczas za rzeczywistą ilość przetłumaczonego tekstu.

3.5. W przypadku dużych zleceń (powyżej 20 stron rozliczeniowych), zleceń powtórnych powyżej 5 stron rozliczeniowych lub nawiązania długoterminowej współpracy Klient ma prawo do rabatu w wysokości od 5 do 15 % ostatecznej ceny tłumaczenia. Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

3.6. Do ceny tłumaczenia Biuro Tłumaczeń dolicza ewentualny koszt przesyłki pocztowej.

§ 4. Zasady wyliczania ostatecznej ceny za tłumaczenia ustne:

4.1. W przypadku tłumaczeń ustnych podstawą rozliczenia jest czas obecności tłumacza. Nalicza się on od momentu stawienia się tłumacza na umówioną godzinę do chwili opuszczenia przez niego miejsca tłumaczenia, bez względu na przerwy i inne okoliczności wynikające z organizacji i charakteru spotkania. Wyklucza się możliwość obniżenia wynagrodzenia tłumacza ze względu na niewielki zakres rzeczywistego wykonywania czynności tłumaczeniowych.

4.2. Minimalny czas obecności tłumacza to 1h (na terenie Szczecina) lub 4h (podczas tłumaczeń wyjazdowych). Wynagrodzenie za czas obecności tłumacza nieprzekraczający 1h nalicza się jak za pełną godzinę. Stawka za każdą kolejną rozpoczętą godzinę nie jest już naliczana całościowo, lecz proporcjonalnie do rzeczywistego czasu obecności tłumacza.

4.3. Dojazd tłumacza jest bezpłatny na terenie miasta Szczecina. Jeżeli tłumaczenie odbywa się poza terenem Szczecina, to do ceny tłumaczenia doliczamy opłatę za dojazd w obie strony w wysokości 0,80 PLN za 1 km (w przypadku dojazdu autem od centrum Szczecina) lub kwotę biletu w obie strony (w przypadku dojazdu komunikacją publiczną). Wybór formy dojazdu leży wyłącznie w gestii tłumacza.

4.4. Jeżeli wykonanie usługi tłumaczeniowej poza terenem Szczecina wiąże się z koniecznością noclegu, to Klient pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Tłumacza oraz zapewnia mu nocleg w hotelu leżącym możliwie blisko miejsca, w którym odbywa się tłumaczenie.

§ 5. Warunki płatności za tłumaczenia pisemne:

5.1. Klient dokonuje częściowej płatności za tłumaczenie pisemne z góry, bezpośrednio po złożeniu zlecenia i przyjęciu go przez Biuro Tłumaczeń. Tłumacz rozpocznie pracę nad tłumaczeniem po zaksięgowaniu na koncie Biura 50 % kwoty podanej we wstępnej wycenie, dlatego w przypadku tłumaczeń pilnych i ekspresowych Klient niezwłoczne prześle na adres mailowy Biura Tłumaczeń potwierdzenia dokonania przelewu.

5.2. Pozostałą część kwoty za tłumaczenie Klient przeleje na rachunek bankowy Biura Tłumaczeń po poinformowaniu go przez Tłumacza o wysokości ostatecznej ceny za tłumaczenie, wyliczonej na podstawie tekstu przetłumaczonego i po uwzględnieniu wpłaconej już przez Klienta kwoty. Tłumaczenie zostanie niezwłocznie dostarczone Klientowi po uregulowaniu reszty należnej kwoty.

§ 6. Warunki płatności za tłumaczenia ustne:

6.1. Klient dokonuje częściowej płatności za tłumaczenie ustne z góry, bezpośrednio po złożeniu zlecenia i przyjęciu go przez Biuro Tłumaczeń. Biuro Tłumaczeń podaje wstępną wysokość wynagrodzenia po określeniu przez Klienta przewidywanego czasu obecności tłumacza, a Klient przeleje w ramach zaliczki 50 % tej kwoty na rachunek bankowy Biura Tłumaczeń, zaś pozostałą część ureguluje w drodze przelewu po wykonaniu usługi tłumaczeniowej, przy czym ostateczna kwota zostanie wyliczona na podstawie rzeczywistego czasu obecności tłumacza i po uwzglednieniu wpłaconej już przez Klienta kwoty.

6.2. Jeśli po wykonaniu usługi tłumaczenia ustnego okaże się, że konieczny czas obecności tłumacza był krótszy niż przewidywał Klient, a należna ostateczna kwota wynagrodzenia wyliczona na podstawie rzeczywistego czasu obecności tłumacza jest niższa niż kwota już wpłacona w ramach zaliczki, to wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, chyba że strony porozumieją się inaczej.

6.3. Jeśli czas rzeczywistej koniecznej obecności tłumacza przekroczy o więcej niż 2 h ten przewidywany przez Klienta, to każda kolejna godzina traktowana jest jako nadgodzina i płatna + 50 %.

6.4. Jeśli Klient odwoła zlecenie tłumaczenia ustnego:

 • w ciągu ponad 48h przed ustalonym terminem stawienia się Tłumacza, to Biuro Tłumaczeń niezwłocznie zwróci Klientowi 100 % wpłaconej przez Klienta kwoty na podany przez niego rachunek bankowy.
 • w ciągu poniżej 48h przed ustalonym terminem stawienia się Tłumacza, to Biuro Tłumaczeń niezwłocznie zwróci Klientowi 50 % wpłaconej przez Klienta kwoty na podany przez niego rachunek bankowy.

§ 7. Odmowa wykonania tłumaczenia

7.1. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia, np. z powodów moralno-etycznych lub - zgodnie z zaleceniem § 4 Kodeksu tłumacza przysięgłego - jeżeli tematyka tłumaczenia wykracza poza zakres kompetencji Tłumacza.

§ 8. Reklamacje

8.1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą stwierdzonych wad w tłumaczeniu w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia tłumaczenia. Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia okażą się zasadne, Biuro Tłumaczeń ma obowiązek niezwłocznie usunąć uchybienia.

§ 9. Odpowiedzialność

9.1. Biuro Tłumaczeń ponosi odpowiedzialność materialną w związku z wykonanym tłumaczeniem ograniczoną do wysokości wynagrodzenia za tłumaczenie.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Złożenie przez Klienta zlecenia wykonania pisemnej lub ustnej usługi translatorskiej i przyjęcie zlecenia przez Biuro Tłumaczeń oznacza akceptację przez obie strony wszystkich zapisów powyższego regulaminu.

10.2. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego regulaminu jest lub okaże się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

10.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych ? tzw. RODO ? przekazujemy Państwu podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Tłumacz Przysięgły Joanna Szajda
ul. Jasna 27/8, 70-777 Szczecin
NIP: 5971588180 | REGON: 320789965
email: biuro@js-tlumaczenia.pl

Tłumacz przysięgły Joanna Szajda przetwarza dane osobowe w zakresie:

1) niezbędnym do dokonania wpisu do Repertorium tłumacza przysięgłego, czyli wykazu czynności tłumacza przysięgłego, obowiązkowego na podstawie ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności z art. 17 ust. 2 ww. ustawy,

2) treści zawartych w przekazanych do tłumaczenia dokumentach wyłącznie do celów wykonania tłumaczenia (na przykład dane osobowe i wszelkie inne dane zamieszczone w dokumentach urzędowych, aktach stanu cywilnego, aktach notarialnych, umowach itp.),

3) dane podlegające przetwarzaniu to: imię i nazwisko, PESEL, NIP (ew. REGON), data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania i /lub poczty elektronicznej, numer telefonu.

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do ww. Repertorium tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późniejszymi zmianami). Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych w repertorium czynności tłumacza przysięgłego oraz innych danych osobowych pozyskanych w związku z tłumaczeniem wynosi 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 29c ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Usunięcie danych osobowych po upływie czteroletniego okresu przechowywania następuje przez zniszczenie repertorium lub anonimizację jego treści.

Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia, wysłania tłumaczenia przysięgłego w formie elektronicznej (online) oraz jego wydruku pocztą lub kurierem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno dotyczących Państwa, jak też osób trzecich, o których mowa w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci skanów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez pięć lat od dnia odbioru lub wysłania tłumaczenia. Nigdy nie wykonujemy kserokopii ani skanów dokumentów dostarczonych nam przez klientów w formie papierowej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Dane klientów, którzy życzą sobie wystawienia faktury VAT, są udostępniane firmie prowadzącej naszą księgowość w następującym zakresie: imię i nazwisko klienta/nazwa firmy, adres zamieszkania klienta/siedziba firmy, numer NIP/REGON/PESEL. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych (aktualnie 5 lat).

Pliki, zdjęcia lub skany niektórych dokumentów (w języku wyjściowym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń, pamięci tłumacza). W takim wypadku podejmiemy starania aby były one zanonimizowane. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Nie udostępniamy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych. Udostępnienie Państwa danych osobowych innym tłumaczom lub biurom tłumaczeń w celu podjęcia współpracy nad tłumaczeniem nastąpi wyłącznie po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody. W takim przypadku wszystkie Państwa dane zostaną przez nas usunięte, a obowiązek informacyjny i ochrony danych przejdzie na dany podmiot trzeci (innego tłumacza lub biuro tłumaczeń, o czym zostaną Państwo poinformowani). Brak wystąpienia z prośbą o udzielenie takiej zgody oznacza, że dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie ww. administrator.

Masz prawo żądania od administratora:

 • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
 • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • prostowania tych danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy i sporządzenia tłumaczenia.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@js-tlumaczenia.pl

b) pisemnie na ww. adres siedziby Administratora.

 

Joanna Szajda - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/167/14
Regulamin

Wykonało avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Darmowa wycena tłumaczenia

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

CONTACT_ALERT_TYPE1

CONTACT_ALERT_termin

Wprowadź treść wiadomości

Załącz plik w odpowiednim formacie (niedozwolone są HTML, PHP i pliki powyżej 10MB)

Wyślij plikPrzeglądaj

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz